องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา OBt-TMSL

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๑.กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562

๒.กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

๓.กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

๕.พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

๖.พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.3) พ.ศ. 2560

๗.พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.2) พ.ศ. 2549

๘.พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

๙.พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

๑๐.พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉ.2) พ.ศ. 2560

๑๑.พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.7) พ.ศ. 2562

๑๒.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ 2562

๑๓.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

๑๔.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

๑๕.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549

๑๖.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2563

๑๗.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2563

๑๘.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)

๑๙.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

๒๐.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ธรรมศาลา SAO : Thammasala

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ..อ่านต่อ 
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญหาน้ำไหลรินน้อย ..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมตั้งจุดตรวจด่านชุมชนช่วงวันสงกรานต์..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญหาน้ำไหลรินน้อย ..อ่านต่อ
📣📣📣 เหตุไฟไหม้บริเวณหมู่ที่ 5 ต.ธรรมศาลา ..อ่านต่อ
📣📣📣จ้งเรื่องท่อเมนน้ำประปา หมู่ที่3 เกิดปัญหาน้ำรั่ว..อ่านต่อ
📣📣📣ใสำรวจเรื่องน้ำประปาในบริเวณม.3จุดตรงข้ามบิ๊กซีมินิ ..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ น้ำกำลังขึ้นแท็งค์ไม่ทัน  ..อ่านต่อ

 

ประเมินความโปร่งใส

                 EIT

การประเมินคุณภาพความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ธรรมศาลา

 

กลับหน้าหลัก

ส่วนงานของเรา

ดูรายละเอียดหน่วยงาน