องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา OBt-TMSL

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

1.เปรียบเทียบสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

2.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

3.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

4.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

5.พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

6.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539

8.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550

9.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550

10.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

11.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

13.ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

14.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2563

15.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

16.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2563

17.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. 2563

18.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

19.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

20.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544

21.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ธรรมศาลา SAO : Thammasala

📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ..อ่านต่อ 
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญหาน้ำไหลรินน้อย ..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมตั้งจุดตรวจด่านชุมชนช่วงวันสงกรานต์..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญหาน้ำไหลรินน้อย ..อ่านต่อ
📣📣📣 เหตุไฟไหม้บริเวณหมู่ที่ 5 ต.ธรรมศาลา ..อ่านต่อ
📣📣📣จ้งเรื่องท่อเมนน้ำประปา หมู่ที่3 เกิดปัญหาน้ำรั่ว..อ่านต่อ
📣📣📣ใสำรวจเรื่องน้ำประปาในบริเวณม.3จุดตรงข้ามบิ๊กซีมินิ ..อ่านต่อ
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ น้ำกำลังขึ้นแท็งค์ไม่ทัน  ..อ่านต่อ

 

ประเมินความโปร่งใส

                 EIT

การประเมินคุณภาพความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ธรรมศาลา

 

กลับหน้าหลัก

ส่วนงานของเรา

ดูรายละเอียดหน่วยงาน