องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา OBt-TMSL

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๑ ลว. ๓ เมษายน ๖๖) :รับเอกสาร ๔ เมษายน ๖๖  ๑๑.๐๐.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ๓โครงการ ๑.ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ฯ, ๒.จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูลฯ, ๓.ซื้อวัสดุคอม ๒๑ รายการฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๒ ลว. ๓ เมษายน ๖๖) :รับเอกสาร ๔ เมษายน ๖๖  ๑๑.๐๐.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้ง โคมส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑ ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๖ ลว. ๒๔ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๗ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลตคอนกรีต ม.๒ ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๗ ลว. ๒๔ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๗ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลตคอนกรีต ม.๒ ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๓ ลว. ๙ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๐ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จัดซื้อฯ หินเกร็ด, น้ำยางรองพื้น,ยางมะตอย,โคมไฟแบบส่องฯ ,วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฯ,

หินเกล็ดฯ หญ้าเทียม ปูพื้นฯ และอาหารเสริม(นม) ยูเอชทีฯ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว. ๙ มีนาคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๐ มีนาคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๘ ลว. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมจำนวน ๓ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๗ ลว. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๔ ลว. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๑.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ปรับพื้น, ทำพื้นปูนสำหรับวางถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว. ๑๖ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๑๗ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๕.๒๐น.

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ตัน ๖ล้อ จำนวน ๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๐๘.๓๕น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นฐฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๖.๒๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๒ รายการ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๑ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖) :รับเอกสาร ๗ กุมภาพันธ์ ๖๖  ๑๔.๒๕น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รายการถังเก็บน้ำบนดินพลาสติก) ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๕ ลว. ๓๑ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๓๑ มกราคม ๖๖  ๑๐.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(รายการปั๊มอัตโนมัติ)จำนวน ๑ รายการ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๑ ลว. ๓๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๓๐ มกราคม ๖๖  ๑๑.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโคมส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ม.๒ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๗ ลว. ๒๔ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๖ มกราคม ๖๖  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑รายการและซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๙ ลว. ๒๔ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๕ มกราคม ๖๖  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งโคมส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ม.๒

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๔ มกราคม ๖๖  ๐๙.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง กองคลัง สำนักปลัดฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕ ลว. ๒๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๔ มกราคม ๖๖  ๐๙.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ฯ  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓๒ รายการฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๖ ลว. ๒๐ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๒๔ มกราคม ๖๖  ๐๙.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ และจ้างเหมา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กบ ๑๘๖ นครปฐม ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙ ลว. ๕ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๑๑ มกราคม ๖๖  ๐๙.๓๕น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๘-๐๒๓๑ นครปฐม ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต(overlay)หมู่ที่ ๕ ฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๕.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริมนม) จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ  ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมหินคลุก จำนวน ๗ สายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑ ลว.๖ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๖ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ประกาศ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฯ

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/ ลว.๓ มกราคม ๖๖) :รับเอกสาร ๔ มกราคม ๖๖  ๑๓.๐๐น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ตัน ๖ล้อฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔๑ ลว.๗ ธันวาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ธันวาคม ๖๕  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔๒ ลว.๗ ธันวาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๘ ธันวาคม ๖๕  ๑๑.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถยนต์ ฯ กฉ-๔๗๓ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๗ ลว.๒๕ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๑.๑๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๖ ลว.๒๔ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๐.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลข ๘๖-๖๙๗๐ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๓๕ ลว.๒๔ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๐.๕๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๙ ลว.๑๖ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๖ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๕.๐๐น.

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๖ ลว.๑๐ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๑๐ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๖.๐๕น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา รถแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า PC๖๐ ฯ และซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๔ ลว.๗ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๗ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๖.๑๐น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย งวดเดือน ธค.๖๕-กย.๖๖ ฯ โดยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๓ ลว.๗ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๗ พฤศจิกายน ๖๕  ๑๒.๓๐น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย งวดเดือน ธค.๖๕-กย.๖๖ ฯ โดยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๒ ลว.๔ พฤศจิกายน ๖๕) :รับเอกสาร ๗ พฤศจิกายน ๖๕  ๐๙.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๘ ลว.๒๗ ตุลาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๓๑ ตุลาคม ๖๕  ๑๐.๓๐น.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ฯ กบ ๑๘๖ นครปฐม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๖ ลว.๒๕ ตุลาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๒๕ ตุลาคม ๖๕  ๑๑.๐๐น.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย งวด ธค.๖๕-กย.๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๑ ลว.๑๗ ตุลาคม ๖๕) :รับเอกสาร ๑๘ ตุลาคม ๖๕  ๑๔.๓๐น.

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อสภาพ ชำรุด และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/ - ลว.๓๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๓๐ กันยายน ๖๔  ๑๐.๐๐น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/ - ลว.๓๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๓๐ กันยายน ๖๔  ๑๐.๐๐น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕