องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา OBt-TMSL

ประวัติความเป็นมา “ธรรมศาลา” :    
                           ตำบลธรรมศาลเป็นที่ตั้งของวัดซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวกับพระยากงพระยาพาน คือพระยาพานได้ครองเมืองศรีวิชัยทรงวิตกว่าการที่พระองค์ทำปิตุฆาตพระราชบิดากับยายหอมจะได้รับสนองกรรมอย่างหนักอันจะเกิดขึ้นแก่พระองค์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และกาลสิ้นชีวิตไปจึงได้สำนึกในบาปบุญคุณโทษของตนที่ทำไว้ จึงได้โปรดให้ประชุมพระอรหันต์และพระสงฆ์จากอารามต่างๆได้ปลูกสร้างโรงธรรมขนาดใหญ่ไว้ใกล้เนินหรือถ้ำเพื่อใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์และอุทิศโรงธรรมเป็นที่สำหรับพระสงฆ์ไว้แสดงธรรมเพื่อให้กรรมที่ได้ทำปิตุฆาตพระราชบิดากับยายหอมได้เบาบางลงจึงได้เรียกชื่อ "ธรรมศาลา" มาทุกวันนี้

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา :
                            สภาตำบลมีการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515  สภาตำบลธรรมศาลาประกอบด้วย สมาชิกสภาตำบล โดยตำแหน่ง และสมาชิกสภาตำบลจากการเลือกตั้งซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำให้การบริหารงาน ไม่สามารถดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงได้มีการปรับฐานะของสภาตำบล และการบริหารงานของสภาตำบล  ให้สามารถรองรับการกระจายอำนาจไปสู่ ชนบทได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ กำหนดขึ้นเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ และประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติให้สอดคล้อง และในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการแก้ไขเพิ่ม เติมอีก ครั้งหนึ่ง เพื่อวางหลักการจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองและให้ สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ

        โดยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตราที่ 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนงบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้สภาตำบล ธรรมศาลา อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาในลำดับที่ (452) ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 โดย นายบรรหาร ศิลปอาชา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด หกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมี นายวีระศักดิ์ จุลนิพิฐวงษ์ กำนันตำบลธรรมศาลาเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง คนแรก และได้เปลี่ยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาเป็น นายสุรชัย  ผลประเสริฐ เป็นคนปัจจุบัน    

**************************************************************************