องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา OBt-TMSL

สภาพทั่วไปของตำบล :

ภูมิประเทศ :
                          สภาพโดยทั่วไป  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว  ดินร่วน  และดินทราย  เหมาะแก่การทำนา  ทำสวนผลไม้  และปลูกพืชผักต่าง ๆ มีคลองพยากงไหลผ่าน

                           องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเมือง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ 5 กม. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่านอันทำให้เหมาะแก่การทำเกษตร ตำบลธรรมศาลามี 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลธรรมศาลาเต็มพื้นที่ 3 หมู่บ้าน นอกเขต 4 หมู่บ้าน

อาณาเขตติดต่อ :

                           ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ อบต.สามควายเผือก และเทศบาลตำบลธรรมศาลา

                           ทิศใต้                         ติดต่อกับ อบต.ถนนขาด  และ อบต.  พะเนียด

                           ทิศตะวันออก                ติดต่อกับ อบต.พะนียด  และ  อบต.  ศีรษะทอง

                           ทิศตะวันตก                  ติดต่อกับ อบต.พระประโทน

                                   map-area.gif

จำนวนหมู่บ้าน :

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน

      หมู่ที่  1  ชื่อบ้านธรรมศาลา  นายสุวิทย์  ชื่นตะโก          ตำแหน่งกำนัน

      หมู่ที่  2  ชื่อบ้านสระอ้อ      นายมณู    อินทร์เจืม        ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  3  ชื่อบ้านท่าหน่อไม้  นายภูภณ ตั้งเอนกเจริญ      ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  5  ชื่อบ้านสวนใหม่    นายประพันธ์  เฉลิมธำรงค์    ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน


จำนวนประชากรของตำบล :

ประชากรทั้งสิ้น  5,407  คน  ชาย  3,054  คน  หญิง  2,353  คน  จำนวนครัวเรือน  1,225  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นของประชากร

โดยเฉลี่ย  1,102  คน/ตารางกิโลเมตร

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร รวม
ชาย หญิง
บ้านธรรมศาลา 1 187 283 282 565
บ้านสระอ้อ 2 430 722 807 1,529
บ้านท่าหน่อไม้ 3 709 1,573 666 2,239
บ้านสวนใหม่ 5 401 743 788 1,531
****รวม**** 1,727 3,321 2,543 5,864
หมู่ที่/บ้าน เนื้อที่(ไร่)
ทต.ธรรมศาลา อบต.ธรรมศาลา

หมู่ที่ 1 บ้านธรรมศาลา

หมู่ที่ 2 บ้านสระอ้อ

หมู่ที่ 3 บ้านท่าหน่อไม้

หมู่ที่ 5 บ้านสวนใหม่

450

-

100

425

375

1,309,375

575.75

605.6875

รวม

975 ไร่

1.56 ตร.กม.

2,490.8125 ไร่

3.9856 ตร.กม.

     

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

                         อาชีพหลัก:  ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์(สุกร.วัว), ค้าขาย       อาชีพเสริม:  รับจ้างทั่วไป


ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน :

-  การประปาหมู่บ้าน                                                  จำนวน     11 แห่ง 

                -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                               7 แห่ง

                -  หอกระจายข่าว                                                   12 แห่ง

                -  ตลาดนัดชุมชน                                                     2 แห่ง

                -  ปั๊มน้ำมันหมุน(ปั๊มหลอด)                                         2 แห่ง

                -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(อ.เมืองนครปฐม)                 1 กลุ่ม

                  (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลธรรมศาลา)

                -  สนามกีฬา   (ร.ร.วัดธรรมศาลา,กศน.)                          2 แห่ง 

                -  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม)  ประมาณ                      30 คน        

                -  สถานีอนามัยตำบลธรรมศาลา    จำนวน                         1แห่ง

                  (อยู่ในเขตเทศบาลตำบล)

                -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร) ประมาณ            60 คน   

                -  บ่อน้ำบาดาล                                                         11บ่อ

                -  บ่อน้ำตื้น                                                               1บ่อ

                -  สระน้ำ                                                                  1บ่อ

                -  คลองชลประทาน                                                     1สาย

                -  แม่น้ำ ลำคลอง                                                       1สาย

                -   มีบึงกุ่มและบึงบางช้าง   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ                1แห่ง

                    ประชาชนร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนศาสนาอื่น ๆ

                    ประมาณร้อยละ 2  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

 หน่วยเลือกตั้ง :

                       จำนวน     5 หน่วย / ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                เขตที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่  1 ศาลาการเปรียญวัดธรรมศาลา(ปีกซ้าย)

                เขตที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่  1 ใต้ถุนศาลาการเปรียญวัดธรรมศาลา

                เขตที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่  1 ศาลเจ้าหลวงพ่อโต

                เขตที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่  2 ปะรำศาลเจ้าหลวงพ่อโต


มวลชนจัดตั้ง :

              -  ลูกเสือชาวบ้าน        1รุ่น          จำนวน                  14 คน

               -  อพปร.                   1รุ่น                                    40 คน

               -  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน                                     4 กลุ่ม

               -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                                    32 คน

               -  กลุ่มอาชีพ                                                        4 กลุ่ม

               -  หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจำนวน           4 กลุ่ม

ยุทธศาสตร์ตำบล :
               1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

               2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

               3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์ :

                “ตำบลธรรมศาลาโปร่งใส  ราษฎร์ – รัฐร่วมใจพัฒนา 

                  นำพาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ยั่งยืน”**************************************************************************