คู่มือประชาชน 59 Print
Written by Administrator   
Tuesday, 22 September 2015 00:45

ประกาศ คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘

๑. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

๒. การรับชำระภาษีป้าย

๓. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๔. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

๕.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

๖.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๗.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๘.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๙. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๑๐. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๑๑. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๑๒. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  และขนมูลฝอยทั่วไป

๑๓.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๔. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

๑๕. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

๑๖. การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

๑๗.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

๑๘. การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)

๑๙. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

๒๐. การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

๒๑. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

๒๒. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๒๓. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

๒๔. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม. พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

๒๕. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

๒๖. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๒๗. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

๒๘. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

๒๙. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

๓๐. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๓๑. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

๓๒. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

๓๓. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒

๓๔. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

๓๕. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

๓๖. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔

๓๗. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑

๓๘. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓

๓๙. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒

๔๐. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

๔๑. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

๔๒. การแจ้งขุดดิน

๔๓. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

๔๔. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

๔๕. การแจ้งถมดิน

๔๖. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

๔๗.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

๔๘.การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

๔๙.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

Last Updated on Friday, 06 November 2015 11:46
 
[ Back ]