บริการประชาชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2021 เวลา 12:49 น.

สำนักงานปลัด

- แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

- แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

- แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

- แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- คำร้องขอรับสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธรรมศาลา

กองคลัง

- แบบแสดงรายการภาษีป้าย

- แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- แบบขอรับบริการใช้น้ำประปา

กองช่าง

- ใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดิน ตาม พรบ.การขุดดินถมดิน พ.ศ.2543

- ค่าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

Link-ทั่วไป

- สมัครโครงการเราชนะ

- ลงทะเบียนฉีดวัคซีโควิด หมอพร้อม.com


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2021 เวลา 13:49 น.
 
[ Back ]