เข้าสู่ระบบflash banner rotator

กรอบฝากข้อความ

Latest Message: 12 hours, 36 minutes ago

RSS e-GP

  News Show GK3

   -
   +
   12
   ประกาศ-อบต. PDF Print E-mail
   Written by Administrator   
   Friday, 14 February 2020 10:22

   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   เรื่อง

   "...แจ้งหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน..."

   "...อบต.ธรรมศาลา.."ได้เปิดให้ใช้บริการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป..."

   ๑.ที่ทำการ อบต.ธรรมศาลา

   โทรศัพท์ ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๘   โทรสาร ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๙

   ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๐๕ ๐๗๐

   "...และขอยกเลิก 034 289 739 เนื่องจากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้..."

   "... หรือติดต่อผ่านหมายเลขติดต่อชั่วคราว 081 8575 556 // 081 9810 811//  081 9414 377 ..."

   ...จึงประกาศมาเพื่อทราบ...

   "...แจ้งหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน อบต.ธรรมศาลา.."จะเริ่มเปิดใช้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

   ๑.ที่ทำการ อบต.ธรรมศาลา

            โทรศัพท์ ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๘   โทรสาร ๐๓๔ ๙๐๐ ๘๓๙

      ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

           โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๐๕ ๐๗๐                       

             "...หมายเลขติดต่อหน่วยงาน 034 289 739 มีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้..."

        "... หมายเลขติดต่อชั่วคราว 081 8575 556 // 081 9810 811//  081 9414 377 ..."

                   "...ทั้งนี้ จะเริ่มใช้หมายเลขใหม่ใน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป..."

                    *************************บันทึก
    

   *******************        

   "การแสดงเจตจำนงค์สุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหาส่วนตำบลธรรมศาลา"

                   ********************************************

                                         **********************

                                             ...จึงประกาศมาเพื่อทราบ...

   - ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/- ลว.-) :รับเอกสาร ๗ ม.ค. ๖๕  ๑๐.๐๐น.

   ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๕ มกราคม ๖๕) :รับเอกสาร ๖ ม.ค. ๖๕  ๑๐.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๔ ลว.๒๘ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๙ ธ.ค. ๖๔  ๐๙.๑๕น.

   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๐ ลว.๒๒ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ ธ.ค. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

   - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๘ ลว.๑ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ธ.ค. ๖๔  ๑๔.๐๐น.

   - ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ  ประจำปี 2564

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๘ ลว.๑ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๕ ธ.ค. ๖๔  ๑๐.๐๑น.

   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๙ ลว.๑ ธันวาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๓ ธ.ค. ๖๔  ๑๐.๐๐น.

   ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเจ้าเหมาสถานที่รับทิ้งขยะฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๗ ๒๘ ตุลาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๙ ต.ค. ๖๔  ๑๕.๒๖น.

   รายงานทางการเงิน ปี 2564 ไตรมาสที่ 4

   ๑.ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ผ.ถ. และส.ถ. ๑/๑

   ๒.ประกาศ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามผู้รับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   ๓.ประกาศ สถานที่ปิดประกาศ ป้าย และหลักเกณฑ์

   ๔.ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง เขต ๑-๔

   ๕.ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ส.ถ. และ ผ.ถ. ๔/๔

   ๖.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๑ หมู่ ๑

   ๗.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๒ หมู่ ๒

   ๘.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๓ หมู่ ๓

   ๙.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เขต ๔ หมู่ ๕

   ๑๐.ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๖ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ล้างทำความสะอาดถอดย้าย และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๗ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๘ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๙ ลว.๒๐ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ลงหินคลุกภายในตำบลธรรมศาลา จำนวน ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๐ ลว.๑๖ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๗ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.ย. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๘ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.ย. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๙ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.ย. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๐ ลว.๙ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.ย. ๖๔  ๑๒.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมมประสบการณ์ปฐมวัยตามโครงการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๖ ลว.๘ กันยายน ๖๔) :รับเอกสาร ๘ ก.ย. ๖๔  ๑๕.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒,๓, ๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๑ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ ส.ค. ๖๔  ๑๑.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๘ ลว.๑๖ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ส.ค. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒, ๓,๕ รวม ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๗ ลว.๑๑ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ ส.ค. ๖๔  ๑๑.๑๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๖ ลว.๑๑ สิงหาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๓ ส.ค. ๖๔  ๑๕.๑๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ บ้านส่วนใหม่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๘ ลว.๗ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๙ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๐ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๑ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๒ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)ยูเอชที ชนิดกล่องจำนวน ๒,๑๗๓ กล่อง ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๙ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเป่าท่อเมนประปา ม.๒ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๓ ลว.๒ กรกฎาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒ ก.ค. ๖๔  ๑๓.๕๕น.

   ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๒ ลว.๒๘ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๓๐ มิ.ย. ๖๔  ๑๐.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ ชุด ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๙ ลว.๒๔ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๘ ลว.๒๔ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ - จัดซื้อถังขยะมูลฝอย จำนวน ๖๐ ถัง ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๕ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๒๓๑ นครปฐมฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๔ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๑๘๖ นครปฐมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๓ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๒ ลว.๒๒ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๓ มิ.ย. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๐ ลว.๑๘ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๐.๕๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ -ซื้อมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำ) จำนวน ๓ รายการ ของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๑๘ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๒ มิ.ย. ๖๔  ๑๐.๕๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๑ ลว.๑๖ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๑๖ มิ.ย. ๖๔  ๑๐.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๘ ลว.๙ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๑๑ มิ.ย. ๖๔  ๐๙.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒,๓,๕ รวม ๕ บ่อ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๖ ลว.๔ มิถุนายน ๖๔) :รับเอกสาร ๗ มิ.ย. ๖๔  ๑๐.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๓ ของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๔ ลว.๒๐ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ พ.ค. ๖๔  ๑๕.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๑ ลว.๑๗ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๗ พ.ค. ๖๔  ๑๖.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๙ ลว.๑๒ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๓ พ.ค. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา สำหรับมาไว้ใช้ในกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๘ ลว.๑๑ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ พ.ค. ๖๔  ๑๐.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอยหมายเลข ๘๙-๕๓๗๐นฐ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๗ ลว.๑๑ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ พ.ค. ๖๔  ๑๐.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว.๗ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๗ พ.ค. ๖๔  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๒ ลว.๓ พฤษภาคม ๖๔) :รับเอกสาร ๓ พ.ค. ๖๔  ๑๓.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๓ ลว.๑๖ เมษายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ เม.ย. ๖๔  ๑๔.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๒ ลว.๑๖ เมษายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ เม.ย. ๖๔  ๑๔.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๑ ลว.๑๖ เมษายน ๖๔) :รับเอกสาร ๒๐ เม.ย. ๖๔  ๑๔.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๙ เมษายน ๖๔) :เอกสารผ่านไลน์ เมื่อ ๑๙ เมษายน ๖๔ เวลา๑๐.๐๐น.

   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔๖

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๐ ลว.๘ เม.ย. ๖๔) :รับเอกสาร ๘ เม.ย. ๖๔  ๑๑.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๙ ลว.๗ เม.ย. ๖๔) :รับเอกสาร ๘ เม.ย. ๖๔  ๑๑.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๕ ลว.๕ เม.ย. ๖๔) :รับเอกสาร ๕ เม.ย. ๖๔  ๑๔.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ ฝาของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๙ ลว.๓๑ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒ เม.ย. ๖๔  ๑๔.๓๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการสำหรับมาไว้ใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๗ ลว.๒๖ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๙ มี.ค. ๖๔  ๑๕.๕๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการสำหรับมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๑ ลว.๒๔ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๔ มี.ค. ๖๔  ๑๕.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา) :รับไฟล์ข้อมูล ๒๔ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา๑๔.๕๐น.

   -  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๘ ลว.๑๒ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๑๒ มี.ค. ๖๔  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง (มีการการซ่อมแซม ๑๒ รายการ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๔ ลว.๙ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๑๑ มี.ค. ๖๔  ๑๑.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๓ มี.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๔ มี.ค. ๖๔  ๑๑.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเป่าท่อเมนประประ ม.๒ จำนวน ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕ ลว.๒๕ ก.พ. ๖๔) :รับเอกสาร ๑ มี.ค. ๖๔  ๑๖.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการของ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/๒๓ ลว.๑๗ ก.พ. ๖๔) :รับเอกสาร ๑๗ ก.พ. ๖๔  ๑๖.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล และท่อเมนประปาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๘ ก.พ. ๖๔) :รับเอกสาร ๙ ก.พ. ๖๔  ๐๙.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ ม.๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗ ลว.๔ ก.พ. ๖๔) :รับเอกสาร ๔ ก.พ. ๖๔  ๑๔.๕๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปีงบ ๖๔ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖ ลว.๒ ก.พ. ๖๔) :รับเอกสาร ๓ ก.พ. ๖๔  ๑๑.๑๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๘๙-๕๓๗๐ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา) :รับไฟล์ข้อมูล ๒๖ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา๑๔.๑๓น.

   -  รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒ ลว.๒๖ ม.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๖ ม.ค. ๖๔  ๑๐.๔๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกม้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐ ลว.๒๑ ม.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๖ ม.ค. ๖๔  ๐๙.๓๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ(ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ๑๘๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘ ลว.๒๑ ม.ค. ๖๔) :รับเอกสาร ๒๑ ม.ค. ๖๔  ๑๖.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา) :รับเอกสาร ๒๑ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา๑๕.๐๐น.

   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๓ ลว.๒๑ ธ.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๓ ธ.ค. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย มค.-กย.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒๑ ลว.๙ ธ.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๙ ธ.ค. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๒๖ พ.ย.๖๓) :เอกสารผ่านไลน์ เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๓ เวลา๑๑.๔๐น.

   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๑ ลว.๒๓ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๓ พ.ย. ๖๓  ๑๑.๑๐น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับนำมาใช้งานในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑๐ ลว.๑๗ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๗ พ.ย. ๖๓  ๑๑.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๗ ลว.๑๓ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๖ พ.ย. ๖๓  ๑๑.๔๕น.

   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๖ ลว.๑๓ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๓ พ.ย. ๖๓  ๑๕.๓๕น.

   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๕ ลว.๑๑ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๑ พ.ย. ๖๓  ๑๕.๓๐น.

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๑ ลว.๖ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๐ พ.ย. ๖๓  ๙.๓๐น.

   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๖ ลว.๒ พ.ย. ๖๓) :รับเอกสาร ๓ พ.ย. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๕ ลว.๓๐ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๓ พ.ย. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๔ ลว.๓๐ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๓๐ ต.ค. ๖๓  ๑๕.๓๐น.

   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๒ ลว.๒๙ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๓๐ ต.ค. ๖๓  ๑๐.๒๐น.

   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๗ ลว.๒ ก.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๘ ต.ค. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่๔ ประจำปีงบ ๒๕๖๓

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๐ ลว.๒๒ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ ต.ค. ๖๓  ๑๖.๒๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ ม.๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๙ ลว.๒๒ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ ต.ค. ๖๓  ๑๕.๕๐น.

   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๖ ลว.๒๑ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๒๑ ต.ค. ๖๓  ๑๔.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล และต่อสัญญาซื่อเวปไซค์(โดเมน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๗ ลว.๑๔ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๑๔ ต.ค. ๖๓  ๑๐.๓๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๔ ลว.๘ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๙ ต.ค. ๖๓  ๑๖.๑๐น.

   ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ ม.๕ ฯ

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๑ ลว.๕ ต.ค. ๖๓) :รับเอกสาร ๗ ต.ค. ๖๓  ๘.๔๕น.

   ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๗ ลว.๓๐ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑ ต.ค. ๖๓  ๑๕.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน ๓๐ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๔๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๔ ลว.๒๕ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๘ ก.ย. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอย จำนวน ๖๐ ถัง(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดินฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๒ ลว.๒๒ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ ก.ย. ๖๓  ๑๓.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๑ ลว.๒๑ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ ก.ย. ๖๓  ๑๑.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๘ ลว.๑๗ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ ก.ย. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๗ ลว.๑๗ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ ก.ย. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้า้งเหมา ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกฯ ม.๕

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๖ ลว.๑๕ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ ก.ย. ๖๓  ๑๐.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒ ฯ ม.๕ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๓ ลว.๑๑ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๕ ก.ย. ๖๓  ๑๐.๕๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ นำมาไว้ใช้งานกองคลัง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๒ ลว.๑๐ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๑ ก.ย. ๖๓  ๑๓.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองพระยากง ม.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๑ ลว.๓ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๘ ก.ย. ๖๓  ๑๓.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ นำมาไว้ใช้งานกองคลัง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักงานปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกฯ บ้านสระอ้อ ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๗ ลว.๑ ก.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๓ ก.ย. ๖๓  ๑๓.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๕ ลว.๓๑ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๓ ก.ย. ๖๓  ๑๓.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๔ ลว.๒๘ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๘ ส.ค. ๖๓  ๑๕.๓๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาเหล็กขนาด 300 ลบ.ม.พร้อมขุดเจาะฯ โดยวิธีประกวดราคา(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๒ ลว.๒๗ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๗ ส.ค. ๖๓  ๑๔.๔๕น.

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๕ฯ โดยวิธีประกวดราคา(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๘ ลว.๒๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๖ ส.ค. ๖๓  ๑๖.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๓ฯ โดยวิธีประกวดราคา(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๙ ลว.๒๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๖ ส.ค. ๖๓  ๑๖.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๒ โดยวิธีประกวดราคา(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๗ ลว.๒๕ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๕ ส.ค. ๖๓  ๑๔.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ๔๗๓ นครปฐม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๖ ลว.๒๔ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๕ ส.ค. ๖๓  ๑๑.๑๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน  ๑ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๑๓ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๕ ลว.๒๐ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๐ ส.ค. ๖๓  ๑๕.๒๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๘ ลว.๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอกรีตฯ ม.2

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๘ ลว.๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ปรับปรุงถนนฯ ม.3

   - ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนฯ ม.5

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๗ ลว.๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๓  ๑๑.๔๕น.

   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ปรับปรุงถนนฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๖ ลว.๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๕ ลว.๖ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๔ ลว.๔ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๕ ส.ค. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๔ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๔ ส.ค. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

   ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๑ ลว.๔ ส.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๔ ส.ค. ๖๓  ๑๓.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๐ ลว.๓๐ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๓๑ ก.ค. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑กจ๙๔๑๒ จำนวน ๑ค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการสำหรับนำมาใช้ในสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๙ ลว.๒๓ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๙ ก.ค. ๖๓  ๑๒.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๗ ลว.๑๗ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๗ ก.ค. ๖๓  ๑๓.๑๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานใน กองคลั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๔ ลว.๑๖ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๖ ก.ค. ๖๓  ๑๓.๕๐น.

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๓ ลว.๑๖ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๖ ก.ค. ๖๓  ๑๓.๕๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๒ ลว.๑๓ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๓ ก.ค. ๖๓  ๑๐.๕๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๑ ลว.๘ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๘ ก.ค. ๖๓  ๑๐.๔๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๙ ลว.๓ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๓ ก.ค. ๖๓  ๑๐.๔๐น.

   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๕ ลว.๑ ก.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑ ก.ค. ๖๓  ๑๕.๕๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๒ ลว.๒๓ มิ.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๙ มิ.ย. ๖๓  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๑๘ มิ.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ มิ.ย. ๖๓  ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน๒๐ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๙ ลว.๔ มิ.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๔ มิ.ย. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๖ ลว.๒๗ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑ มิ.ย. ๖๓  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการสำหรับใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กองทุน สปสช. ฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการสำหรับนำมาใช้ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๕ ลว.๒๒ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ พ.ค. ๖๓  ๑๓.๕๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับนำมาใช้งานในกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๔ ลว.๒๑ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๑ พ.ค. ๖๓  ๑๒.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ๒๐ เมย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๙ พ.ค. ๖๓  ๑๕.๑๕น.

   เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๑ ลว.๑๙ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๙ พ.ค. ๖๓  ๑๒.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๕ ลว.๑๔ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๔ พ.ค. ๖๓  ๑๓.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ สำหรับนำมาใช้งานสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๒ ลว.๘ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๘ พ.ค. ๖๓  ๑๔.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินท่อเมนประปา ม. ๒,๓,๕ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๑ ลว.๗ พ.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๗ พ.ค. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๓ ลว.๒๘ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๘ เม.ย. ๖๓  ๑๕.๕๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับนำมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด นวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๒ ลว.๒๗ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๘ เม.ย. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ -มาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำ)จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๐ ลว.๒๒ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๔ เม.ย. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกภายในตำบลธรรมศาลา ม.๑,๒,๓,๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๑ ลว.๒๓ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๓ เม.ย. ๖๓  ๑๑.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๗ รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๙ ลว.๒๑ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒๒ เม.ย. ๖๓  ๑๑.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ซื้อฟิลม์กรองแสงฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๔ ลว.๑๕ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑๖ เม.ย. ๖๓  ๐๘.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว.๗ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๘ เม.ย. ๖๓  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุท่อเมนประปาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๑ ลว.๗ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๘ เม.ย. ๖๓  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๐ ลว.๗ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๘ เม.ย. ๖๓  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๙ ลว.๑ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๓ เม.ย. ๖๓  ๑๐.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินการตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๓ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๒ เม.ย.๒๕๖๓ เวลา๑๓.๕๐น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๔ ลว.๑ เม.ย.๖๓) :รับเอกสาร ๑ เม.ย. ๖๓  ๑๔.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนำมาไว้ใช้ในกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๐ ลว.๒๖ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๗ มี.ค. ๖๓  ๑๔.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสุดท่อเมนประปา และ ภายในบ่อบาดาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๙ ลว.๒๕ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๕ มี.ค. ๖๓  ๐๙.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๘ ลว.๒๔ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๒๕ มี.ค. ๖๓  ๑๐.๐๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๖ ลว.๑๐ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๑ มี.ค. ๖๓  ๑๔.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับนำมาใช้ตามโครงการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๕ ลว.๙ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๙ มี.ค. ๖๓  ๙.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิง ชนิด CO๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๓ ลว.๕ มี.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๕ มี.ค. ๖๓  ๑๕.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๒๐ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๒๐ ก.พ. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมสภา จำนวน ๑๒ ชุดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๗ ลว.๑๘ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ ก.พ. ๖๓  ๑๕.๐๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปีงบ ๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือรับที่ ๒๕๔ ลว.๑๓ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๑๘ ก.พ. ๖๓  ๑๔.๓๐น.

   เรื่องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕ ลว.๑๔ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๑๔ ก.พ. ๖๓  ๑๓.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว.๑๒ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๑๔ ก.พ. ๖๓  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือรับที่ ๒๑๗ ลว.๖ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๗ ก.พ. ๖๓  ๑๖.๑๐น.

   เรื่องประกาศประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้าฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๒ ลว.๕ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๖ ก.พ. ๖๓  ๑๓.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐ ลว.๓ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๔ ก.พ. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๓ ก.พ.๖๓) :รับเอกสาร ๔ ก.พ. ๖๓  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๒,๓ จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖ ลว.๓๑ ม.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๓๑ ม.ค. ๖๓  ๑๕.๕๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ(สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑ ลว.๑๔ ม.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๑๔ ม.ค. ๖๓  ๑๕.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลังจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐ ลว.๘ ม.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๙ ม.ค. ๖๓  ๑๐.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาลและท่อเมนประปาหมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙ ลว.๘ ม.ค.๖๓) :รับเอกสาร ๘ ม.ค. ๖๓  ๑๐.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ฯ กบ ๑๘๖ นฐ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๔ ลว.๑๗ ธ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๗ ธ.ค. ๖๒  ๑๕.๒๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๓ ลว.๑๓ ธ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๓ ธ.ค. ๖๒  ๑๔.๐๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑ ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๒ ลว.๖ ธ.ค.๖๒)รับเอกสาร ๙ ธ.ค.๖๒ :๑๑.๐๐น.

   รายงานทางการเงินประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๙ ลว.๒ ธ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ ธ.ค. ๖๒  ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๖ ลว.๒๙ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๙ พ.ย. ๖๒  ๑๐.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๓ ลว.๒๒ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๕ พ.ย. ๖๒  ๑๑.๑๕น.

   เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑ บริเวณที่ดิน นางสาวกิติมา กัลยาพิเชฏฐ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๒ ลว.๒๒ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๒ พ.ย. ๖๒  ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๑ ลว.๒๒ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๒ พ.ย. ๖๒  ๑๓.๐๐น.

   เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรับเหมา ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑ ฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๙ ลว.๒๑ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๒ พ.ย. ๖๒  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยฯ ตั้งแต่ ๑-๓๐ พ.ย๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๘ ลว.๑๙ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๐ พ.ย. ๖๒  ๑๑.๕๐น.

   เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๙ ลว.๑ พ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑ พ.ย. ๖๒  ๑๔.๔๕น.

   เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้างในเขต อบต.ธรรมศาลาตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/ - ลว.๓๑ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๑ ต.ค. ๖๒

   เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๘ ลว.๓๑ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๑ ต.ค. ๖๒  ๑๕.๓๕น.

   เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๒๙ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๐ ต.ค.๒๕๖๒ เวลา๐๘.๓๐น.

   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๓ ลว.๑๕ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๗ ต.ค. ๖๒  ๑๑.๑๕น.

   เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๔ ลว.๑๕ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๗ ต.ค. ๖๒  ๑๑.๑๕น.

   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๑๕ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๕ ต.ค.๒๕๖๒ เวลา๑๐.๐๐น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๙ ลว.๙ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๙ ต.ค. ๖๒  ๑๕.๓๐น.

   เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเภยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมา สถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๘ ลว.๗ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๗ ต.ค. ๖๒  ๑๒.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะฯ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๗ ลว.๗ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๗ ต.ค. ๖๒  ๑๒.๐๐น.

   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๔ ลว.๔ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๔ ต.ค. ๖๒  ๑๐.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ฯ หมู่ ๓ ฯ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๓ ลว.๓ ต.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓ ต.ค. ๖๒  ๑๖.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๒ ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๓ ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๙( ลว.๒๗ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๗ ก.ย. ๖๒  ๑๕.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๘( ลว.๒๗ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๗ ก.ย. ๖๒  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๒ รายการ สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๖( ลว.๒๖ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ ก.ย. ๖๒  ๑๑.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับนำมาใช้ในงานกองช่า่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๕ ลว.๒๖ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ ก.ย. ๖๒  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๔ ลว.๒๔ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๕ ก.ย. ๖๒  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๓ ลว.๒๔ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๕ ก.ย. ๖๒  ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับนำมาไว้ใช้งานในกองคลัง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับนำมาไว้ใช้งานในสำนักงานปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมภายในบ่อบาดาลและระบบประปา ม.๑,๒,๓,๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมภายในหอถังประปาและภายในบ่อบาดาล ม.๒ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๒ ลว.๒๓ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๓ ก.ย. ๖๒  ๑๐.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อโต๊ะฯ จำนวน ๔ ตัวฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อฉากกั้นห้องฯ จำนวน ๒ ชุดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อชุดเก้าอี้รักแขกฯ จำนวน ๑ ชุดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน ๒๐ ตัวฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๑ ลว.๑๙ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๐ ก.ย. ๖๒  ๐๙.๔๘น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้สแตนเลส จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑ ลว. ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ก.ย. ๖๒  .น.

   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๒ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๙ ลว.๑๓ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๓ ก.ย. ๖๒  ๑๕.๓๐น.

   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๓ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๘ ลว.๑๒ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒ ก.ย. ๖๒  ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๗ ลว.๑๐ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ ก.ย. ๖๒  ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๓

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๖ ลว.๙ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ ก.ย. ๖๒  ๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องเก็บของด้านหน้า อบต.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องสภา อบต.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๕ ลว.๕ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๖ ก.ย. ๖๒  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๔ ลว.๓ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๖ ก.ย. ๖๒  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๓ ลว.๓ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๖ ก.ย. ๖๒  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายท่อเมนประปา ม.๒ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๒ ลว.๓ ก.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๖ ก.ย. ๖๒  ๑๓.๓๐น.

   เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเจ้าเหมา ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนฯ ม.๓ ฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๙ ลว.๓๐ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๐ ส.ค. ๖๒  ๑๖.๒๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนหอถัง จำนวน ๒ หอถังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๗ ลว.๒๙ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๐ ส.ค. ๖๒ ๐๙.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกฯ โดยวิธี E-bidding

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๖ ลว.๒๘ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๘ ส.ค. ๖๒ ๑๑.๕๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๒ ลว.๒๑ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๒ ส.ค. ๖๒ ๑๓.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอม ฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอม ฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๙ ลว.๑๔ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๔ ส.ค. ๖๒ ๑๕.๐๐น.

   เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ..หมู่๕ ฯ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๘ ลว.๑๔ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๔ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๓๐น.

   เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ฯ ม.๕ 

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๖ ลว.๙ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๓ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐น.

   เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๗ ลว.๙ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๓ ส.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐น.

   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๖ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๖ ส.ค. ๖๒ ๑๑.๒๐น.

   เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาปรับปรุงถนนฯแอสฟัลท์ฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๘ ลว.๒ ส.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ ส.ค. ๖๒ ๑๑.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในบ่อบาดาล ม.๑,๕ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๖ ลว.๒๖ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๐๙.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๓ ลว.๒๔ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๔ ก.ค. ๖๒ ๑๓.๕๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬาฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๒ ลว.๑๒ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๘ ก.ค. ๖๒ ๑๐.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๘ ลว.๘ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๘ ก.ค. ๖๒ ๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๕ ลว.๕ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๘ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จำนวน ๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๕ ลว.๕ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๘ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๔๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๑ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๑๒น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา พร้อมติดตั้งฯ จำนวน ๗ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๑ ก.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ ก.ค. ๖๒ ๑๔.๑๒น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมฯ จำนวน ๑๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (รับเอกสาร :๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๓๐)

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๖ ลว.๒๖ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ๑๑.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการฯ  วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๔ ลว.๑๗ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๘ มิ.ย. ๖๒ ๑๖.๑๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ  วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๒ ลว.๑๔ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๗ มิ.ย. ๖๒ ๐๙.๒๘น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๙๐ ลว.๖ มิ.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ มิ.ย. ๖๒ ๑๑.๒๘น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมจำนวน 8 รายการฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๑ ลว.๒๓ พ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๔ พ.ค. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมห้องทำงานส่วนหน้าฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๘๒ ลว.๒๓ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๔ เม.ย. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารด้านหลังสำนักงานฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗๐ ลว.๒ พ.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๓ พ.ค. ๖๒ ๑๕.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล้างเป่าท่อเมนประปาฯ หมู่ ๕ จำนวน ๙แห่ง วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๘ ลว.๒๕ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๙ เม.ย. ๖๒ ๑๑.๒๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อที่รองรับขยะมูลฝอยฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๖ ลว.๒๕ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ เม.ย. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

   เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาซ่อมแซมฯ

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๗ ลว.๒๕ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๒๖ เม.ย. ๖๒ ๑๔.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๖๑ ลว.๑๐ เม.ย.๖๒) :รับเอกสาร ๑๑ เม.ย. ๖๒ ๑๓.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปา วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ไม่มีบันทึกกองคลัง ) แจ้งประกาศ ๔ เม.ย. ๖๒ : ๐๙.๐๐น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๓ ลว.๒๙ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ เมย.๖๒ ๑๑.๐๒น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ฯ,เครื่องสำรองไฟฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๓ ลว.๒๙ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒ เมย.๖๒ ๑๑.๐๒น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ HP ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว.๒๕ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๘มีค๖๒ ๙.๓๐น.

   - เรื่องยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๘ ลว.๒๑ มี.ค.๖๒) :๑๔.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๑๕ มี.ค.๖๒) :๑๕มีค๖๒ ๑๔.๔๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาฯ ม.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๑๕ มี.ค.๖๒) :๑๕มีค๖๒ ๑๔.๔๕น.

   - เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ฯ เครื่องสำรองไฟฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔๐ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

   - เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) จำนวน ๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องพ่นหมอกควันฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๔๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๒มีค๖๒ ๙.๐๐น.

   - เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย จำนวน ๑๕,๐๐๐ ฉบับ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๗ ลว.๕ มี.ค.๖๒) :๑๕.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๗ ลว.๕ มี.ค.๖๒) :๑๕.๑๐น.

   - เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๓ ลว.๒๒ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดดรัม เครื่องปริ้นเตอร์รุ่น OKI-410d จำนวน ๑ ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๓ ลว.๒๒ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

   - เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ปริ้นเตอร์รุ่น HP deskjet ๑๑๐ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๓๐ ลว.๑๔ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง จำนวน ๙ ผืน

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๘ ก.พ.๖๒) :๑๕.๑๐น.

   ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกผู้เสนอราคาซื้อวัสดุคอมฯ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๘ ลว.๘ ก.พ.๖๒) :๑๕.๑๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว.๕ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๕ ลัง วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว.๕ ก.พ.๖๒) :๑๕.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๑ ลว.๓๑ ม.ค.๖๒) :๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ Printer HP๑๑๐ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๓๐ ม.ค.๖๒) :๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัน วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๓๐ ม.ค.๖๒) :๑๖.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗ ลว.๒๔ ม.ค.๖๒) :๑๕.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๕ อัน วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗ ลว.๒๔ ม.ค.๖๒) :๑๕.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓ ลว.๒๒ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๓ ม.ค.๖๒ เวลา-๐๙.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๙ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓ ลว.๒๒ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๒๓ ม.ค.๖๒ เวลา-๐๙.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.๑๔ ม.ค.๖๒) :๑๔.๒๕น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   (ตามรายงานตรวจสอบรายงานการเงิน สตง.จังหวัดนครปฐม ลว.๑๔ ม.ค.๖๒) :๑๔.๒๕น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ธรรมศาลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๙ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ ม.ค.๖๒ เวลา-๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ กบ186ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   NEWS!! (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๙ ม.ค.๖๒) :รับเอกสาร ๑๐ ม.ค.๖๒ เวลา-๑๓.๓๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กครอบแบตฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๒ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๑) :๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๒ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๑) :๑๑.๐๐น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๒๐๑ ลว.๒๔ ธ.ค.๖๑) :๑๖.๒๕น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๙ ลว.๑๘ ธ.ค.๖๑) :รับเอกสาร ๑๙ธค.๖๑-๐๙.๐๔น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำหน่ายเศษซากพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่่อมสภาพฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๗ ลว.๑๘ ธ.ค.๖๑) :รับเอกสาร ๑๘ธค.๖๑-๐๙.๐๔น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเกลียวตัวล็อคปิดท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙๒ ลว.๑๓ พ.ย.๖๑) :รับเอกสาร ๑๔ธค.๖๑-๐๙.๐๔น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาและภายในบ่อบาดาล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๘๓ ลว.๒๒ พ.ย.๖๑) :๑๔.๓๔น.

   เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๑๒โวลต์ ๘๕แอมป์ ๒ลูก โดยวิธีขายทอดตลาด

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๗ ลว.๑๕ พ.ย.๖๑) :๑๔.๐๐น.

   เรื่องขายทอดตลาดเศษซากพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพพร้อมรื้อถอนทรัพย์สิน โดยวิธีขายทอดตลาด

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๗๖ ลว.๑๕ พ.ย.๖๑) :๑๑.๒๓น.

   - ประกาศเรื่อง ริบหลักประกันสัญญา

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๘ ลว.๕ พ.ย.๖๑) :๑๑.๔๐น.

   เรื่องแก้ไขประกาศ การจำหน่ายเศษซากพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๕ ลว.๓๐ ต.ค.๖๑) :๑๓.๓๐น.

   เรื่องการจำหน่ายเศษซากพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

   (ตามหนังสือเผยแพร่และเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ ลว.๑๒ ต.ค.๖๑)แจ้งประกาศเวลา :๑๓.๔๕น.

   - เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องหันตลิ่ง ฯ หมู่ ๕

   (ตามหนังสือรับที่ ๑๕๕๑ ลว.๒ ต.ค.๖๑) แจ้งประกาศเวลา:๑๓.๔๕น.

   - เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

   (ตามหนังสือที่ นฐ ๗๔๘๐๑/ว๒๓๐ เรื่องขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพันกงานจ้าง ลว.๒๖ ต.ค.๖๑)

   แจ้งประกาศเมื่อ๒๙ตค.๖๑ :๑๐.๓๕น.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๒ ลว.๒๕ ต.ค.๖๑) :๑๕.๕๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๖๑ ลว.๒๔ ต.ค.๖๑) :๑๕.๔๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขยะประจำท้ายรถขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๑/๔๓๐ ลว.๑๙ต.ค.๖๑) :๐๙.๐๐น.

   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๓

   การรับลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๒

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.11 ต.ค.๖๑) :๑๓.๔๕น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๘ ลว.๑๑ ต.ค.๖๑) :๑๐.๑๕น.

   ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะ ครั้งที่ ๒ ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕๗ ลว.๑๐ ต.ค.๖๑) :๑๕.๒๐น.

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ลว.10 ต.ค.๖๑) :๐๙.๑๕น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๑ ลว.๒๖ ก.ย.๖๑) :๑๓.๕๕น.

   ประกวดราคาจ้างโครงการการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำกัดขยะฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๔๓ ลว.๒๖ ก.ย.๖๑) :๑๓.๕๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำมันเบนซิน ๙๑ ๙๕ ดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำมันเบนซิน ๙๑ ๙๕ ดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำมันเบนซิน ๙๑ ๙๕ ดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๘ ลว.๒๕ ก.ย.๖๑) :๑๕.๑๐น.

   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะฯ E-bidding

   - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๗ ลว.๒๔ ก.ย.๖๑) :๑๔.๓๕น.

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๕ ลว.๒๐ ก.ย.๖๑) :๑๓.๑๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ๘๕ แอมป์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแก้วพลาสติก จำนวน ๒๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๓ ลว.๑๘ ก.ย.๖๑) :๑๔.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๑ ลว.๑๔ ก.ย.๖๑) :๑๕.๑๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๓๐ ลว.๑๔ ก.ย.๖๑) :๐๙.๓๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ และสำรองไฟ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๖ ลว.๑๐ ก.ย.๖๑) :๑๔.๑๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถัง ม.๑,ม.๒ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๔ ลว.๔ ก.ย.๖๑) :๑๒.๐๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๑ ลว.๓๑ ส.ค.๖๑) :๑๖.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๘ ลว.๒๙ ส.ค.๖๑) :๑๔.๔๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนำ้มันดีเซล ชนิดธรรมดา และนำ้มันเบนซิน ๙๕ แก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๔ ลว.๒๒ ส.ค.๖๑) :รับเอกสาร ๒๓ สค.๖๑ ๐๘.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดยุงลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๓,๗๕๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๐ ลว.๑๗ ส.ค.๖๑) :๑๓.๔๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๒ ลว.๘ ส.ค.๖๑) :๑๖.๒๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล วันแม่แห่งชาติ จำนวน ๘ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๗ ลว.๓๑ ก.ค.๖๑) :๑๔.๔๕น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล ชนิดธรรมดา และนำ้มันเบนซิน ๙๕ แก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่รองรับขยะมูลฝอย ขนาด ๒๐๐ ลิตรพร้อมสกรีน จำนวน ๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๖ ลว.๒๕ ก.ค.๖๑) :๑๔.๔๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ กฉ ๔๗๓ นฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๐ ลว.๑๖ ก.ค.๖๑) :๑๖.๑๖น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ขนาด ๐.๘๐x๑.๒๐ ซม. จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๘๕ ลว.๖ ก.ค.๖๑) :๑๔.๓๐น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนขนาด ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แก้วพลาสติก) จำนวน ๒๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกสำนักงานปลัด นฐ ๗๔๘๐๑/๒๙๕ ลว.๔ ก.ค.๖๑) แจ้งประกาศ ๖ ก.ค. ๖๑ :๑๔.๑๕น.

   ประกาศรายงานผลรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

   (ไม่มีบันทึกกองคลัง ) แจ้งประกาศ ๓ ก.ค. ๖๑ : ๑๓.๓๕ น.

   ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๕ ลว.๒๖ มิ.ย.๖๑) แจ้งประกาศ ๒๗ มิ.ย. ๖๑

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๖ ลว.๒๗มิ.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดยุงลายฯ นำยาพ่นหมอกควันฯ สเปรย์ฉีดยุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามหนังสือรับที่ ๕๗๓  ลว.๑๐ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๓๑ น.แจ้งประกาศ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๑.๑๕น.)

   ประกาศกรมส่งเสริมฯ เรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว.๒๒ มิ.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ๓ ป้ายและ ๑ ผืน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๓ ลว.๒๐ มิ.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปา และเป่าท่อเมน ม.๒และ ม.๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๖๔ ลว.๑๑ มิ.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยความจำ เมมโมรี่ชิปและpower supply ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๖๐ ลว.๔ มิ.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ กบ ๑๘๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๗ ลว.๓๑ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน ขนาด ๗.๕HP ไฟ ๓๘๐V ฯ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๓๐ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนชุดผ้าดิสเบรค กบ-๑๘๖ นครปฐมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๓ ลว.๒๕ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๒ ลว.๒๒ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๘ ลว.๑๖ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ ผืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๗ ลว.๑๐ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่อง ๔T๐.๘๐ ลิตร จำนวน ๑ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๕ ลว.๙ พ.ค.๖๑)

   ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อจัดเครื่องสูบน้ำใต้ดินขนาด ๗.๕ HP จำนวน ๖ เครื่อง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๔๓ ลว.๘ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบริการจัดทำป้ายไวนิล เจาะตาไก่และติดโครงไม้ จำนวน 2ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ DDR๒ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๗ ลว.๒ พ.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX p๓๕๕d จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๑ ลว.๒๔ เมย. ๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำภาชนะรวบรวมขยะอันตรายโครงสร้างเป็นเหล็ก มีหลังคาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๒ ลว.๑๘เม.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑๘,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๒๓ ลว.๙ เม.ย.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๙ รายการ

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา(ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/xxx ลว.๒ เมย.๖๑)

   ประชาสมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

   - ประชาสมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑๑ ลว.๒๙ มี.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายของเหลวฯ รถขยะฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย เดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕ คน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๐๖ ลว.๒๖ มี.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช็คระยะ ๘๐,๐๐๐ กม.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลว น้ำและน้ำมัน สลับล้อยาง ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตรพร้อมโครงไม้จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๙๔ ลว.๒๑ มี.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๘๔ ลว.๑๓ มี.ค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด ๑๘,๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาและภายในบ่อบาดาล ม.๒ ม,๓ ม.๕ จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๘ ลว.๒๘ ก.พ.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๙-๕๓๗๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล ชนิดธรรมดา และน้ำมันเบนซิน ๙๕ แก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเจาะจง

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๐ ลว.๒๐ ก.พ.๖๑)

   ๑.ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน  ๖ โครงการ  

    -โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล

    -โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

    -โครงการ จ้างเหมาซ่อมเครื่อมพิมพ์ HP Laserjet ๑๐๑๐

    -โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ งาน

    -โครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุจำนวน  ๑๕ รายการ

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๑ ลว.๒๐ ก.พ.๖๑)

   .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๗ โครงการ

    -โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล

    -โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

    -โครงการ จ้างเหมาจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

    -โครงการ จ้างเหมาล้างปรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ งาน

    -โครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุจำนวน  ๑๕ รายการ

    -โครงการ จัดซื้อน้ำดื่มแก้วพลาสติก จำนวน ๒๐ ลัง

    -โครงการ จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet ๑๐๑๐

   ***********************************************************

   (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๕๖ ลว.๑๓ ก.พ.๖๑)            

   ๑.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ๕ รายการ วิธีเจาะจง 

   ๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ วิธีเจาะจง

   ๓.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานผลประจำปีฯ ๑,๑๑๒ รายการ วิธีเจาะจง 

   ๔.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ HP๑๐๑๐  วิธีเจาะจง

   ๕.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๕ รายการ วิธีเจาะจง

   ๖.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปริ้นเตอร์ OKi B๑๐d จำนวน ๑ งาน วิธีเจาะจง

   ***********************************************************

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒๓ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๓ ลว.๓๐ มค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมฯ ๗ รายการ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๒ ลว.๒๙ มค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ ๓ เครื่อง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๒ ลว.๒๙ มค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังและบ่อบาดาล ม.๑,๓, ๕ วิธีเจาะจง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๓๒ ลว.๒๙ มค.๖๑)

   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ บริเวณหอถังศาลเจ้าหลวงพ่อโตฯ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)

   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ บริเวณโครงการเดิม บริเวณบ้านนายเดือนฯ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)

   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ บริเวณโครงการเดิม บริเวณบ้านนายมนัสฯ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๔ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๕ รายการ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๒๕ ลว. ๒๓ มค. ๖๑)

   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามบันทึกกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๑๙ ลว.๑๙ มค.๖๑)

   ประกาศรายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๖๑ (ตามบันทึกกองคลัง นฐ๗๘๐๒/๑๕ ลว.๑๗ มค.๖๑)

   ประกาศยกเลิกประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ ราย (ตามบันทึกกองคลัง นฐ๗๔๘๐๒/xx ลว.๑๖ มค. ๖๑)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในหอถังประปาฯ ม.๓(ตามบันทึกกองคลัง นฐ๗๔๘๐๒/๑๓ ลว.๑๑ มค.๖๑)

   ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและโครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จฯ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ๗๔๘๐๒/๕ ลว.๘ มกราคม ๒๕๖๐)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะฯตั้งแต่ ๑ มค.-๓๐ กย.๖๐ ฯ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/XXX ลว. ๒๘ ธค.๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคากลางตามโครงการจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ปีงบ ๒๕๖๑ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๒๒๑ ลว.๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ปีงบ ๒๕๖๑ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๒๑๖ ลว.๗ ธันวาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดฯ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๑๙๕ ลว.๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

   ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ปีงบ ๒๕๖๑ (ประกาศส่วนกองคลัง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคาจ้างเหมาสถานที่รับทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2561...

   ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑...

   การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ..............

   เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...........................

   ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ ๒๕๖๐ (ตามประกาศกองคลัง)

   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างศูนย์เด็กฯ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๑๑๑ ลว. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2โครงการ ม.๕ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๑๑๐ ลว.๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒โครงการ บ้านส่วนใหม่ ม.๕ (ตามบันทึข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๙๙ ลว.๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนใหม่ ม.๕ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ๗๔๘๐๒/๙๔ ลว.๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำ คสล.หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 5 รวม 15 จุด (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๙๓ ลว.๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำ คสล.ม.๕ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ.๗๔๘๐๒/๘๕ ลว.๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่๑ ถนนคสล.หมู่๒ (ตามบันทึกข้อความกองคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๗๔ ลว.๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

   ประกาศแก้ไขวันที่ในการซื้อเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๒ (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๖๖ ลว.๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๖๔ ลว.๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (ตามบันทึกข้อความส่วนการคลัง นฐ ๗๔๘๐๒/๖๔ ลว.๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างฯ เครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดินฯ (นฐ ๗๔๘๐๒/๑๕ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

   แก้ไขประกาศ การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (นฐ ๗๔๘๐๒/๑๑ ลง.๒๔ มกราคม ๒๕๖๐)

   ประกาศเรื่องการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (นฐ ๗๔๘๐๒/๗ ลว.๑๙ มกราคม ๒๕๖๐)

   ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ  ประจำปีงบ ๒๕๕๙ ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๒ ตุลาคม ๕๙)

   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบ ๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๙ กันยายน ๕๙)!

   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๔ กรกฎาคม ๕๙)

   ประกาศประมูลราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๒ กรกฎาคม ๕๙)

   ประกาศประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๒๖ พฤษภาคม ๕๙)

   ประกาศประมูลราคาก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๒๗ เมษายน ๕๙)

   ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๒๒ เมษายน ๕๙)

   ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามบันทึกข้อความส่วนกองคลัง (ลงรับ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๕๙)

   ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๒๐ ตุลาคม ๕๘) ****

   ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๒๐ ตุลาคม ๕๘) ****

   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา สถานที่ทิ้งขยะและจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 15 ก.ย.58 ****

   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1-18 มิ.ย.58 ****

   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3-18 มิ.ย.58 ****

   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5-18 มิ.ย.58 ****

   ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำใต้ดิน)27 มี.ค.58 ****

   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางหมู่ 1  9 ม.ค.58 ****

   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางหมู่ 2  9 ม.ค.58 ****

   ประกาศ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2558 ****

   ประมูลราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก ขนาด ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร  30 ต.ค.57 ****

   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘  16 ต.ค.57 ****

   ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำใต้ดิน) 10 ก.ย.57 ****

   การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 2 ก.ค.57 ****

   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 2  25 มี.ค.57 ****

   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู๋ที่ 5  25 มี.ค.57 ****

   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2  25 มี.ค.57 ****

   ประกาศ สอบราคาจ้าง& สอบราคาซื้อ ประจำปี งบประมาณ 2557 ****

   ประกาศ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2557 ****

   ประกาศ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2557 ****

   ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง 30 กันยายน 2557 ****

   การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด ****

   ประมูลราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางลาดยาง 24 กรกฎาคม 56

   ***************************************************

   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ม.1 ม.3 28 มิย.56

   สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

   เรียกประชุม /การประชุม/ รายงานการประชุมสภา ปี ๒๕๕๖

   ประมูลราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่๕ !!!

   เรียกประชุมสภา /รายงานการประชุมสภา /การประชุมสภา(ขยายเวลา)

   ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

   ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

   1.เรียกประชุม รายงานการ ประมวลจริยธรรม สภาอบต.ธรรมศาลา

   2.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา จันทร์ที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕

   3.เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

   4.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   5.เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔

   6.รายงานารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   7.เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔

   8.เรียกประชุมสภาองค์การบริหาส่วนตำบลธรรมศาลา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

   9.การประชุมสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔

   10.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา


   กำหนดระยะเวลา

   ประกาศ กำหนดระยะเวลาให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

   สถานะทางการเงิน

   รายงานสถานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ประจำปีงบประมาณ 2555

   รายงานสถานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ประจำปีงบประมาณ 2554

   รายงานสถานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ประจำปีงบประมาณ 2553

   รายงานสถานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ประจำปีงบประมาณ 2552

   เอกสารงบประมาณประจำปี

   งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

   งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

   ผลการดำเนินงานประจำปี

   รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554

   รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2553

   รายงานรายจ่ายประจำปี

    

   Last Updated on Friday, 07 January 2022 10:05
    
   Banner

   Copyright ? 2009 Thammasala Subdistric Administrative Organization. All Rights Reserved.
   Contact Us: admin@thammasala.go.th Tel:034-900-838 fax:034-900-839

   Mobile 081-857-5556

    

   Google Search

   January 2022
   MTWTFSS
    12
   3456789
   10111213141516
   17181920212223
   24252627282930
   31